معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

مهارت های ده گانه زندگی

ارسال پیام

مهارت های ده گانه زندگی

مهارت های ده گانه زندگی

مهارت های ده گانه زندگی خودآگاهی                   خودآگاهی ، توانایی شناخت و آگاهی از خصوصیات ، نقاط ضعف و قدرت ، خواسته ها ، ترس و انزجار است. رشد خودآگاهی به فرد کمک می کند تا دریابد تحت استرس قرار دارد یا نه و این معمولا پیش شرط ضروری روابط اجتماعی و روابط بین فردی مؤثر ...