معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

پيام هاي روانشناختي به دانشجويان جديدالورود

ارسال پیام

پیام های روانشناختی به دانشجویان

پبام های روانشناختی به دانشجویان جدید الورود

پبام های روانشناختی به دانشجویان جدید الورود یاد خدا آرام بخش قلب هاست من آموختم كه هیچ گاه برای بهتر شدن دیر نیست با گذشت، شما چیزی را از دست نمی دهید بلكه بدست می آورید وقتی جنبه های منفی مسائل را ببینیم عملا" زیر بنای فكری مانیز به صورت منفی در می آید همه اشخاص خوشبخت، خدا را در دل دارند خدا ...