معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

ارسال پیام

تماس با ما

شماره تماس وآدرس پست الكترونیك معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشكی فسا

ایمیل :
تلفن : 53350994    الی    53350996
سامانه پیامکی : 10007312220995

 

معاون فرهنگی و دانشجویی  :

آقای دكتر مجید نقدی

 داخلی: 355

خط آزاد: 53316304

مدیر دانشجویی:

آقای محمود حاتمی

داخلی: 388

مدیر فرهنگی:

خانم دكتر افسانه قاسمی

داخلی: 372

سرپرست اداره تعالی فرهنگی:

خانم خدیجه خیراتی

داخلی: 428

خط آزاد: 53316308

سرپرست اداره قرآن و عترت:

آقای علی اكبر رشیدی

داخلی:372

سرپرست اداره تربیت بدنی:

آقای محمود حاتمی

داخلی: 388

مسئول روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی و كارشناس فرهنگی:

خانم فاطمه زارعی

داخلی: 372

كارشناس شورای انضباطی دانشجویان:

آقای مجتبی فیروزی

خانم شعله قاسم پور

داخلی: 240

خط آزاد: 53316322

كارشناس اداره رفاهی دانشجویان:

خانم زهرا چریلو

53316308

كارشناس فرهنگی:

خانم طاهره اردیبهشت

داخلی: 299

سرپرست اداره خوابگاهها:

خانم طاهره اسماعیلی

داخلی: 241

سرپرست اداره تغذیه:

آقای محمدعلی شرفی فرد

داخلی: 210

 اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان:

خانم دیده روشن

آقای مباشری

 داخلی: 226