معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

فرهنگی

معاونت فرهنگی و دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معرفی مدیریت و کارکنان

معرفی مدیریت و کارکنان مدیریت امور فرهنگی: نام ونام خانوادگی: سرکار خانم دکتر افسانه قاسمی سمت : مدیر امور فرهنگی دانشگاه علوم پزشكی فسا   کارکنان امور فرهنگی: خانم خدیجه خیراتی : سرپرست اداره تعالی فرهنگی و فوق برنامه آقای علی اکبر ...

فرم ها و آیین نامه ها

فرم ها و آیین نامه ها فرم درخواست تشكیل كانون مجوزتاسیس كانون آئین نامه نظارت برنشریات آئین نامه تشكیل كانون فرم قرارداد كار دانشجویی فرم درخواست صدور مجوز نشریات دانشگاهی(مدیر مسئول) فرم درخواست صدور مجوز نشریات دانشگاهی(صاحب امتیاز) فرم درخواست صدور مجوز نشریات دانشگاهی(سردبیر)    ...

نشریات

نشریات نشریه تیك تاك        شماره 14          1394/01/24 نشریه تیك تاك        شماره 15          1934/02/02 نشریه هفت خوان(گاهنامه سلام خوابگاه) نشریه یادگارنرگس نشریه امید1  نشریه امید2 ویژه نامه امید نشریه باران نشریه تیک تاک1 نشریه تیک تاک2 نشریه ...