معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

ارسال پیام

انجمن خیریه دانشجویی باران

 

 

پرداخت الکترونیکی جهت کمک به انجمن دانشجویی خیریه باران

 

 

اساسنامه انجمن دانشجویی خیریه باران

ماده1

نام این انجمن دانشجویی انجمن باران است.

ماده2

نوع فعالیت

کلیه فعالیت های این انجمن، فعالیت های خیریه و نیکوکاری است و با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و بر اساس این اساس نامه انجام خواهد شد.

ماده3

انجمن می تواند پس از کسب مجوز در مواردی به همکاری با دیگر نهادها و انجمن های خیریه بپردازد.

ماده 4

نشانی اصلی انجمن استان فارس-شهر فسا-دانشگاه علوم پزشكی فسا است و در صورت لزوم انجمن می تواند پس از کسب مجوز از مرجع صدور پروانه فعالیت برابر مقررات در سایر نقاط استان شعبه ایجاد نمایید.

ماده 5

تابعیت

انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای ان التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.

ماده 6

مدت فعالیت انجمن از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود می باشد.

ماده 7

هیأت مؤسس انجمن اشخاصی هستند که برای تهیه مقدمات تشکیل انجمن اقدام نموده اند و بعد از تأسیس تحت عنوان هیأت مؤسس مسؤلیتی نخواهد داشت.

ماده 8

اهداف انجمن عبارتند از:

الف)کلیات:

کمک،حمایت و پشتیبانی مادی و معنوی از افراد نیازمند

ب)روش اجرای هدف:

1-ساماندهی هزینه ی مورد نیاز جهت تأمین اقلام مورد نیاز افراد نیازمند به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم

2-انجام فعالیت های فرهنگی و آموزشی جهت ارتقاع سطح علمی افراد نیازمند ویا افزایش بودجه انجمن

3-ساماندهی کمک های مردمی جهت انجام فعالیت های درمانی افراد نیازمند

ماده 9

انجمن شامل 4 کمیته:مالی،فرهنگی،حمایتی و (اجتماعی-تبلیغاتی) است.

تبصره1:

انجمن اختیار افزایش یا کاهش تعداد کمیته ها و نیز محدوده ی فعالیت انها را در چارچوب اساس نامه را دارا می باشد و می تواند نسبت به انجام تغییرات اقدام نماید.

تبصره2:

شورای مرکزی انجمن شامل5نفر اصلی و دو نفر علی البدل می باشد که از طریق رأی گیری در مجمع عمومی انتخاب می شوند.شورای مرکزی می تواند از بین اعضا مسؤلین کمیته ها را انتخاب و مسؤل تشکیل کمیته نماید.

ماده 10

ارکان عبارتند از: مجمع عمومی-شورای مرکزی- دبیر-بازرس

ماده 11

هیأت مؤسس وظایف زیر را داراست:

انجام اقدامات برای تأسیس

تهیه اساس نامه و تصویب آن

ماده 12

مجمع عمومی عادی:

مجمع عمومی عادی متشکل از کلیه اعضا می باشد و عالی ترین مرجع تصمیم گیری است که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می گردد.

ماده 13

مجمع عمومی عادی به صورت سالیانه در تاریخ مصوبب در اولین جلسه شورای مرکزی تشکیل خواهد شد و با حضور اکثریت افراد(نصف+1)تعداد اعضا رسمی خواهد بود.

تبصره1:

مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای شورای مرکزی یا به درخواست اکثریت اعضا تشکیل گردد.

تبصره2:

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت آرای اعضا معتبر خواهد بود.

تبصره3:

اعضای انتخاب شده برای تشکیل شورای مرکزی باید در مقابل مجمع عمومی احضار شده و قسم نامه مربوط به انجمن را در حضور جمع قرائت کنند.

ماده 14

وظایف مجمع عمومی عادی

تعیین خط مشی پیشروی انجمن

بررسی و تصویب یا رد پیشنهاد های شورای مرکزی

تعیین یک روزنامه محلی و یا یک تابلو اعلانات جهت درج اگهی ها و دعوت نامه ها

عزل دبیر

درخواست انتشار نشریه(پس از دریافت مجوز از شورای نظارت بر نشریات)

ماده 15

دبیر بر اساس رأی گیری توسط شورای مرکزی انتخاب می گردد و بالاترین مقام اجرایی انجمن می باشد و نماینده آن نیز محسوب می گردد و بنابراین از طرف انجمن از حق امضاء برخوردار است.

تبصره1:

عزل دبیر از اختیارات شورای مرکزی می باشد که باید مستند و مدلل باشد.

تبصره2:

کلیه مدارک و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای دبیر و در غیاب دبیر با امضای یکی از اعضای شورای مرکزی و با مهر انجمن معتبر خواهد بود.

ماده 16

دبیر مجری مصوبات کمیته ها و شورای مرکزی بوده و دارای اختیارات و مسئولیت های زیر می باشد:

-نمایندگی قانونی در مجامع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی

-نگه داری دارایی،اموال،حساب ها،اسناد و دفاتر مؤسسه

-اعمال اختیاراتی که به صورت موردی یا مقطعی از جانب مجمع عمومی به وی تفویض شده باشد

-ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه گسترش،بهبود و هماهنگی در فعالیت ها به مجمع عمومی

-نظارت وایجاد هماهنگی در فعالیت کمیته ها

-پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده با ذکر علل موجه برای تصویب به مجمع عمومی

-انجام سایر وظایف واختیاراتی که طبق اساس نامه و قوانین و مقررات مربوطه به دبیر محول شده یا بشود.

-تأیید صحت و سقم گزارش مالی سالیانه

ماده 17

بازرس وظیفه رسیدگی به امور انجمن بلاخص امور مالی انجمن را بر عهده دارد و می بایست گزارش مالی سالانه را جهت تأیید به مجمع عمومی انجمن ارائه نماید

ماده 18

بودجه انجمن از طریق زیر تأمین می شود

کمک های مردمی و دانشجویی

فعالیت های فرهنگی و اموزشی

تبصره1

شورای مرکزی می تواند نسبت به افتتاح حساب بانکی در یکی از بانک های رسمی و دولتی اقدام نموده و کلیه کمک ها را مطابق اساس نامه صرف اهداف و وظایف نماید و چنانچه وجوهی مازاد بر هزینه های انجمن موجود باشد در همان حساب نگه داری نماید

تبصره2

مکاتبات رسمی انجمن با امضای دبیر صورت می پذیرد

تیصره4

انجمن می تواند به منظور تامین منابع مالی به همکاری خیرخواهانه با سایر نهاد ها و انجمن های دانشگاه و شهرستان همکاری داشته باشد.

ماده 19

انجمن دارای مهر و نشانه ی مخصوص خواهد بود که نشانه( لوگو) به پیشنهاد هیئت مدیره و تأیید شورای فرهنگی یا معاون فرهنگی دانشگاه انتخاب می شود

ماده 20

انحلال: در صورت انحلال انجمن مجمع عمومی فوق العاده حداقل 3 نفر را به عنوان هیئت تسویه انتخاب و این هیئت موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حساب ها اعم از منقول و غیر منقول دارایی انجمن را به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برساند

هیئت مذکور موظف است نتیجه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارائه نمایید

تبصره1:

هیئت تسویه از بین خود یک نفر را به عنوان مدیر تسویه انتخاب نماید.

ماده 21

چنانچه فعالیتهای مندرج در اهداف این اساس نامه نیازمند کسب مجوز خاص از سایر دستگاهای دولتی باشد انجمن می بایست نسبت به کسب مجوز مورد نظر اقدام نماید.

ماده 22

به مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است بر اساس پیشنهاد مجمع عمومی به مرجع صدور پروانه (شورای فرهنگی) و انجام تغییرات لازم در اساسنامه عمل خواهد شد.

ماده 23

این اساس نامه مشتمل بر 23 ماده و 13 تبصره در نشست مورخ................... مجمع مؤسس به تصویب رسید.

محل امضای نماینده هیئت موسس                                                     محل امضای نماینده شورای فرهنگی