معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

اخبار مشاوره

اخبار مشاوره

اخبار مشاوره

پیام اداره مشاوره به دانشجویان جدیدالورود

پیام اداره مشاوره به دانشجویان جدیدالورود به حریم دانش اندوزی و مهرورزی، دانشگاه خوش آمدید.   دو یار مهر از راه رسید تا فضا از عطر مهر پیامبرگونه ی معلمان سرشار شود.   دانشگاه كانون جوشش آفرینندگی و نوآوری است و دانشگاهیان، رهنوردان گذر از مرزهای دانش و دستیابی به ناپیداها و نادانسته هایند. ...

صدور گواهی استاد مشاور فرهنگی

	صدور گواهی استاد مشاور فرهنگی به گزارش روابط عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی: به اطلاع كلیه اساتید محترم می رساند، جهت دریافت گواهی استاد مشاور فرهنگی و اخذ امتیاز مربوطه، با همراه داشتن مدارك مورد نیاز به دفتر " معاونت دانشجویی و فرهنگی" مراجعه نمایند. مدارك مورد نیاز: فرم های پرشده ...