معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

اخبار مشاوره

به گزارش مف دا-فسا:

جلسه ای با حضور معاونت فرهنگی ودانشجویی، همتایاران مشاوره و سلامت روان دانشجویان و کارشناسان اداره مشاوره در دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی پیرامون چگونگی جلب مشارکت دانشجویان در پایش سلامت روان تشکیل شد.

دراین جلسه الهام دیده روشن رئیس اداره مشاوره سلامت روان دانشجویان گزارش مبسوطی از فرآیند انجام پایش، چگونگی ورود دانشجویان به سامانه و مسائل فنی و تخصصی تست ، آشنایی دانشجویان با ویژگی های شخصیتی شان پس از تکمیل تست، تعیین وضعیت موجود سلامت روان دانشجویان، پیشگیری و مداخله مشاوره ای و درمانی آسیب های اجتماعی و روانی و پیگیری های بعدی از طریق سامانه پایش ارائه کرد.

سپس نقطه نظرات هریک از شرکت کنندگان مطرح شد.

در پایان رئیس اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان با جمع بندی جلسه به همکاری همتایاران اداره مشاوره مبنی بر اینکه ورود به این سامانه و پاسخ به پرسشنامه براساس دستورالعمل وزارتخانه متبوع برای کلیه دانشجویان تحت پوشش وزارت بهداشت الزامی می باشد تاکید کرد.