معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

اخبار مشاوره

  • گزارش تصویری از برگزاری دومین کارگاه آموزشی کنترل خشم در دانشگاه علوم پزشکی فساگزارش تصویری از برگزاری دومین کارگاه آموزشی کنترل خشم در دانشگاه علوم پزشکی فسا
  • گزارش تصویری از برگزاری دومین کارگاه آموزشی کنترل خشم در دانشگاه علوم پزشکی فساگزارش تصویری از برگزاری دومین کارگاه آموزشی کنترل خشم در دانشگاه علوم پزشکی فسا
  • گزارش تصویری از برگزاری دومین کارگاه آموزشی کنترل خشم در دانشگاه علوم پزشکی فساگزارش تصویری از برگزاری دومین کارگاه آموزشی کنترل خشم در دانشگاه علوم پزشکی فسا
  • گزارش تصویری از برگزاری دومین کارگاه آموزشی کنترل خشم در دانشگاه علوم پزشکی فساگزارش تصویری از برگزاری دومین کارگاه آموزشی کنترل خشم در دانشگاه علوم پزشکی فسا
  • گزارش تصویری از برگزاری دومین کارگاه آموزشی کنترل خشم در دانشگاه علوم پزشکی فساگزارش تصویری از برگزاری دومین کارگاه آموزشی کنترل خشم در دانشگاه علوم پزشکی فسا
  • گزارش تصویری از برگزاری دومین کارگاه آموزشی کنترل خشم در دانشگاه علوم پزشکی فساگزارش تصویری از برگزاری دومین کارگاه آموزشی کنترل خشم در دانشگاه علوم پزشکی فسا
  • گزارش تصویری از برگزاری دومین کارگاه آموزشی کنترل خشم در دانشگاه علوم پزشکی فساگزارش تصویری از برگزاری دومین کارگاه آموزشی کنترل خشم در دانشگاه علوم پزشکی فسا
  • گزارش تصویری از برگزاری دومین کارگاه آموزشی کنترل خشم در دانشگاه علوم پزشکی فساگزارش تصویری از برگزاری دومین کارگاه آموزشی کنترل خشم در دانشگاه علوم پزشکی فسا

کارشناس اداره مشاوره :خشم مقدمه پرخاشگری است و احساسی طبیعی است که جزءهیجانهای پایه بشمار میرود. خشم می تواند منجر به رفتارهای پرخاشگرانه شود . دراین کارگاه نکاتی درباره شناسایی و مهار خشم به شیوه ای جامعه پسندانه و همچنین مدیریت آن ارائه شد.