معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

اخبار مشاوره

به گزارش مف دا- فسا:

به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی و اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان کارگاه آموزشی پیشگیری و مداخله در خودکشی ویژه سرپرستان خوابگاه ها برگزار گردید.

در این کارگاه آقای کریم سروی، کارشناس ارشد روانشناسی در خصوص موضوعات کلیدی همچون عوامل مستعد کننده و محرک خودکشی در جوانان، شرایط محیطی هموار کننده در خودکشی نکاتی مطرح کرد.

وی در ادامه در خصوص روش های اقدام به خودکشی، مداخله های روان شناختی لازم و ارائه راهکارهای عملی مطابی ارائه داد.

سرپرستان خوابگاه نیز از تجربیات خود و مشاهدات عینی شان در این مورد مطالبی ایراد نمودند و در این خصوص بحث و تبادل نظر صورت گرفت که مورد استقبال شرکت کنندگان واقع گردید.