معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

اخبار مشاوره

خانم الهام دیده روشن سرپرست اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان د انشگاه علوم پزشکی فسا ضمن اشاره به اهمیت وجود شادی و تحرک در بین دانشجویان بیان داشت: یکی از مهم ترین عوامل سلامت جامعه، شادی است و بدون شادابی و نشاط فعالیت های انسان به نتیجه نمی رسد.

وی ادامه داد: دین اسلام کامل ترین دینی است که به تمامی امور زندگی بشر از جمله شادی توجه کرده است. شادی و طراوت سبب سلامتی روح و جسم انسان می شود و آنچه که سلامتی انسان را در پی داشته باشد و موجب پویایی عقل شود از جانب دین قبول و مورد حمایت است.

دیده روشن افزود: اسلام با توجه به نیازهای اساسی انسان، شادی را تحسین کرده است. قرآن که یکی از بهترین و مستحکم ترین منابع اسلام به شمار می رود، زندگی با نشاط و شادی را نعمت و رحمت خدا تلقی فرموده است. همچنین دین اسلام بر ایجاد زمینه ها و عوامل شادمانی و زدودن اندوه تاکید می کند و توجهی عمیق به این نیاز روانی انسان کنار سایر نیازها دارد.

خانم مریم معصومی کارشناس اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه نیز ضمن اشاره به اهمیت پویایی دانشجویان، در راستای ارتقای شادی، نشاط و تحرک در بین دانشجویان، مسابقه جذاب جنگا را در بین دانشجویان دختر برگزار کرد.