معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

اخبار مشاوره

دکتر مجید نقدی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی فسا ضمن تشکر از مرکز مشاوره دانشگاه و امور دانشجویی جهت هماهنگی و برگزاری این کارگاه ، ضمن تاکید بر اهمیت وجود چنین کارگاههایی ، اظهار داشت : حاصل این جلسات ، تسهیل کار متصدیان امور خوابگاه ها از یک طرف و پیشگیری از تضییع حق دانشجویان در زندگی اجتماعی و خوابگاهی است .

وی افزود : در این کارگاه  همچنین لزوم توام نمودن دانسته های گذشته با علم روز و در نهایت وحدت رویه در ارتباطات متصدیان فنی خوابگا ها با دانشجویان مورد  بحث و تاکید قرار گرفت .

در ادامه خانم دکتر آروین هدایتی روانپزشک  مرکز مشاوره دانشگاه بر مساله آموزش ارتباط متقابل و لزوم به کارگیری مناسب آن تاکید نمودند و در بخش دوم ، کارگاه عملی با همکاری اعضای شرکت کننده و مشاورین مرکز مشاوره برگزار شد .

با توجه به استقبال شرکت کنندگان از برگزاری کارگاه توسط مسوول مرکز مشاوره خانم دیده روشن در مورد برگزاری کارگاه ارتباط متقابل برای سایر گروههای هدف قول مساعد داده شد .