معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

اخبار مشاوره

مطالب ارائه شده توسط مرکز مشاوره در این کارگاه راه های ارتباط موثر، ارتباط متقابل ، بک های ارتباطی  ، ویژگی های استاد خوب و معرفی فرم افت تحصیلی بودند.

اعضای ارائه کننده مرکزمشاوره خانم ها دیده روشن- کجوری- دکتر آروین هدایتی و  آقای مباشری بودند.

آقای منصوری مسئول اساتید مشاور توضیحاتی در مورد آیین نامه اساتید مشاور و الزمات اجرای آن ارائه نمودند.

در بخش دیگری از کارگاه آقای وردیان در زمینه آیین نامه وزارتی پوشش ورفتار حرفه ای دانشجویان و اهمیت آن توضیحاتی را بیان نمودند.