معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

اخبار مشاوره

دراین کارگاه خانم کجوری کارشناس مرکز مشاوره وراهنمایی دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت :پدر و مادر بدانند یا ندانند ، به صرف والد بودن روی رفتار و ویژگی های فرزندانشان تاثیر می گذارند. بنابراین در برخورد با رفتارهای فرزندان و اصلاح آنها باید به گونه ای عمل شود که رفتارهای مطلوب را افزایش و رفتارهای نامطلوب را کاهش دهد .

خانم کجوری افزود : رعایت توصیه هایی که در این کارگاه مطرح شد می تواند از فرزندان انسانهایی شادتر ،بهتر و هماهنگ تر می سازد . استفاده از روش تربیت مثبت از میزان بد رفتاری های اجتماعی و بزهکاری که در این روزگار با آن رو برو هستیم می کاهد .

کارشناس مرکز مشاوره وراهنمایی دانشگاه گفت : موضوعات مهمی که در این جلسه مطرح شد .شامل موارد زیر بوده است :بیان چهاراصل فرزند پروری که نقش تعیین کننده در بهبود شرایط خانوادگی دارد .، ویژگی های فرزند پروری مثبت که شامل 5 آیتم مهم و تاثیر گذار است ، بررسی و علل رفتار کودکان و چگونگی ثبت رفتار کودکان ، چگونگی بهبود روابط والدین با فرزندان ، چگونگی آموزش به کودکان وچگونگی انجام تنبیه فرزندان از موضوعات مهمی بود که در این کارگاه مطرح گردید.

خانم کجوری در بحث تنبیه فرزندان اظهار داشت : مهمترین تنبیه ، بی توجهی به فرزند می باشد و راههای دیگر تنبیه نیزدر این جلسه بیان شد که همگی دارای تمرینات عملی بودند .