معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

اخبار مشاوره

الهام دیده روشن مسوول مرکز مشاوره و راهنمایی دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت :دراین كارگاه مهم ترین آسیب های روان شناختی دربین دانشجویان توسط استاد ارجمند جناب آقای ده بزرگی ازدانشگاه علوم پزشكی شیراز باهدف پیشگیری ازآسیب های اجتماعی وافزایش سلامت روان دانشجویان وكلیه علایم اختلالات شایع و راههای درمان آن مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت.

درهمین راستا سركارخانم دكتر آروین هدایتی روانپزشك دانشگاه علوم پزشكی فسا در مورد مواد مخدر وشناسایی انواع عوامل اعتیاد آور مطالبی بیان نمودند.

سركارخانم كجوری كارشناس مركز مشاوره وراهنمایی دانشگاه اظهار داشت:دانشگاه به عنوان محیطی كه در تولید نیروی انسانی متعهد، مولد  وسالم برای جامعه آینده نقش بسزایی دارد، با تاكید بر سلامت روانی – اجتماعی ازبرنامه استاد مشاور به عنوان یك پیشگیری روانی اجتماعی حمایت کردند.

مسوول مرکز مشاوره و راهنمایی دانشگاه علوم پزشکی فسا بر این نکته تاكید نمود : كه ما همه باید بدانیم واین نگرش را به دانشجویان هم انتقال دهیم كه در قبال مردمی كه برمبنای مالیات اعطایی آنان در همین مدارس ودانشگاه ها در سراسر كشور به تحصیل پرداخته ایم، مسئول هستیم ونباید تنها به اهداف فردی خود بیندیشیم.