معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

اخبار مشاوره

به حریم دانش اندوزی و مهرورزی، دانشگاه خوش آمدید.

 دو یار مهر از راه رسید تا فضا از عطر مهر پیامبرگونه ی معلمان سرشار شود.

 دانشگاه كانون جوشش آفرینندگی و نوآوری است و دانشگاهیان، رهنوردان گذر از مرزهای دانش و دستیابی به ناپیداها و نادانسته هایند. كار دانشگاهیان، با بهره مندی از فرصت ها و امكانات آموزشی و پژوهشی گوناگون، تولید دانش و ارتقای سطح آگاهی و شناخت و عقلانیت در جامعه است و این خود زمینه ی آزادی و آمادگی كشورو گسترش رفاه و عدالت اجتماعی را فراهم می سازد.

 حلول ماه مهر، ماه بهار دانش و مهرورزی برتمامی دانشگاهیان و دانشجویان بویژه دانشجویان جدیدالورود گرامی باد.

 اداره مشاوره وسلامت روان دانشجویان