معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

اخبار مشاوره

به گزارش روابط عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی:
اداره مشاوره وسلامت روان دانشجویان با همت معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی كارگاه "تعامل خانواده با دانشگاه" ویژه والدین دانشجویان جدیدالورود94-1393در تاریخ 25و26شهریورماه در سالن ( شیخ محمد فسوی فارسی نحوی) برگزار كرد .خانواده مهم ترین نهاد تربیتی و تامین كننده نیازهای روانی و اجتماعی هر فرد می باشد. بسیاری از مسائل روزمره دانشجویان كه در فضای مستقل از خانواده بدنبال تحصیل علم و معرفت هستند از طریق والدین وارتباط و تعامل مناسب با آنان امكان پذیر است.

 اطلاع یافتن خانواده ها از وضعیت آموزشی، روانی، رفاهی و... فرزندان در دوران دانشجویی و ارتباط آنان با برنامه ریزان و مسئولان دانشگاه می تواند موجب ارتقاء سطح فكری، اخلاقی و... این قشر و جبران كاستی ها و پیشگیری از هرگونه آسیب گردد.

 تعامل خانواده و دانشگاه با این رویكرد است تا با ایجاد پل ارتباطی و بهره مندی از توان خانواده ها موجب گذر سالم و ارتقاء سطح فكری- علمی دانشجو درطول تحصیل و پیشگیری از آسیب های اجتماعی، روانی و... و بهره گیری از آراء و اندیشه والدین فرهیخته در عرصه علم و فرهنگ باشد..

 هدف از برگزاری كارگاه "تعامل خانواده با دانشگاه"

 1- آشنا نمودن خانواده ها با بخش های مختلف دانشگاه و قوانین و مقررات مربوطه

 2 -آشنا سازی خانواده با وظایفی كه در این برهه جدید و خطیر زندگی فرزند در دوران دانشجویی برعهده دارند.

 3 -كمك به افزایش همدلی خانواده با دانشجو

 4- آشنایی والدین با ویژگی های دوران جوانی

 5- آشنایی با مقررات و شرایط آموزش دانشگاه

 6- آشنایی با مقررات و شرایط خوابگاه های دانشجویی

 7- افزایش حمایت اجتماعی از دانشجویان از طریق بهبود كیفیت ارتباط خانواده آن ها

 8- پیشگیری از آسیب های روانی – اجتماعی

 9- افزایش آگاهی و مهارت اولیاء در زمینه مسائل مربوط به زندگی دانشجویی

 10- كمك به سازگاری بهتر دانشجو با محیط از طریق ارتباط با خانواده ها

 

 

 

                                                   با تشكر

 

                               اداره مشاوره وسلامت روان دانشجویان