معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

اخبار مشاوره

اداره مشاوره وسلامت روان دانشجویان برگزار می كند: 

كارگاه مهارت های ارتباطی و سازگاری با شرایط جدید

ویژه دانشجویان جدید الورود 

-         روابط بین فردی موثر

-         سازگاری بهتر، توصیه های عملی ساده برای سازگاری بهتر

 سخنران: سركار خانم كجوری 

زمان ومكان: سه شنبه، مورخ 22/7/93 سالن نحوی برگزار می گردد.