معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

اخبار مشاوره

اهداف گروه همیار مشاور:

 همکاری با اداره مشاوره در جهت ارتقای سلامت روان دانشجویان بعنوان نمونه( برگزاری کارگاه های آموزشی، بحث های گروهی با موضوعات مختلف، برگزاری سمینارها و جلسات نقد فیلم، معرفی دانشجویان نیازمند به مشاوره و سلامت روان دانشجویان) درصورت تمایل به عضویت در گروه همیاران مشاور اطلاعات ذیل را تکمیل نمایید.

 نام ونام خانوادگی:

 رشته تحصیلی:

 شماره تماس: