معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

اخبار مشاوره

به گزارش روابط عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی:

به اطلاع كلیه اساتید محترم می رساند، جهت دریافت گواهی استاد مشاور فرهنگی و اخذ امتیاز مربوطه، با همراه داشتن مدارك مورد نیاز به دفتر " معاونت دانشجویی و فرهنگی" مراجعه نمایند.

مدارك مورد نیاز: فرم های پرشده 1و2