معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

اخبار مشاوره

در راستای ارتقای سطح عملكرد حوزه های مختلف معاونت فرهنگی و دانشجویی، سؤال "اگر به جای معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه بودید، چه می كردید؟" طراحی گردید كه به همین منظور نشست های صمیمانه حوز ه های مختلف با معاونت فرهنگی و دانشجویی برگزار گردید. روز شنبه مورخ 6/4/1394 جلسه اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان با معاونت محترم فرهنگی و دانشجویی در دفتر معاونت راس ساعت 11 برگزار شد. طی این جلسه اعضا در خصوص عملی نمودن طرح های جدید ، نظرات و پیشنهادات سخانی ارائه نمودند. در این جلسه پیرامون برگزاری جلسه هم اندیشی اعضای پرسنل معاونت فرهنگی دانشجویی در محل معاونت، بانک ایده، تشویق نفرات برتر ، طرح تکریم ارباب رجوع در معاونت فرهنگی، دانشجویی، ایجاد صندوق انتقادات و پیشنهادات کارکنان و ....بحث و تبادل نظر صورت گرفت.