معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

اخبار مشاوره

معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشكی فسا با همكاری گروه بهداشت عمومی در نظر دارد نمایشگاهی تحت عنوان آگاهی، پیشگیری و درمان اعتیاد برگزار نماید.

خواهشمند است آثار خود شامل عكس، پوستر، پمفلت تا 20 آبان ماه به دبیرخانه این همایش واقع در اداره مشاوره دانشجویی تحویل نمایید.