معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

اخبار مشاوره

  • اولین گزارش تصویری از نمایشگاه مرداب سیاه(اعتیاد)اولین گزارش تصویری از نمایشگاه مرداب سیاه(اعتیاد)
  • اولین گزارش تصویری از نمایشگاه مرداب سیاه(اعتیاد)اولین گزارش تصویری از نمایشگاه مرداب سیاه(اعتیاد)
  • اولین گزارش تصویری از نمایشگاه مرداب سیاه(اعتیاد)اولین گزارش تصویری از نمایشگاه مرداب سیاه(اعتیاد)
  • اولین گزارش تصویری از نمایشگاه مرداب سیاه(اعتیاد)اولین گزارش تصویری از نمایشگاه مرداب سیاه(اعتیاد)
  • اولین گزارش تصویری از نمایشگاه مرداب سیاه(اعتیاد)اولین گزارش تصویری از نمایشگاه مرداب سیاه(اعتیاد)
  • اولین گزارش تصویری از نمایشگاه مرداب سیاه(اعتیاد)اولین گزارش تصویری از نمایشگاه مرداب سیاه(اعتیاد)
  • اولین گزارش تصویری از نمایشگاه مرداب سیاه(اعتیاد)اولین گزارش تصویری از نمایشگاه مرداب سیاه(اعتیاد)
  • اولین گزارش تصویری از نمایشگاه مرداب سیاه(اعتیاد)اولین گزارش تصویری از نمایشگاه مرداب سیاه(اعتیاد)
  • اولین گزارش تصویری از نمایشگاه مرداب سیاه(اعتیاد)اولین گزارش تصویری از نمایشگاه مرداب سیاه(اعتیاد)

نمایشگاه مرداب سیاه از روز یكشنبه مورخ 1394/08/25 به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی، اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان و گروه بهداشت آغاز به كار نموده است.

این نمایشگاه به مدت 3 روز برپا می باشد.