معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

اخبار مشاوره

اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان طی 2 روز متوالی مورخ11و12بهمن ماه1394 اقدام به برگزاری"کارگاه اعتماد به نفس کودکان" وپژه پرسنل دانشگاه علوم پزشکی فسانمود.

خانم آمنه کجوری کارشناس اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان مدرس این کارگاه بیان داشتند:هر موجودی که افتخار زیستن به او داده می شود، خداوند اعتماد به نفس را هم به او هدیه می دهد. این هدیه یکی از بزرگترین و با ارزش ترین نعمت های خداوند است.

ایشان ادامه دادند: اگر بخواهیم تعریف دقیقی از اعتماد به نفس داشته باشیم باید بگوییم میزان احترام و ارزشی که هر فرد برای خود قائل است و میزان اعتمادی که به خود و توانایی ها و باورهای خود دارد، اعتماد به نفس نامیده می شود. اگر به یک نوزاد یک ماهه هم نگاه کنیم، می بینیم که او از نعمت اعتماد به نفس برخوردار است دیدن واقعیت های زندگی خود و قبول شرایطی که در آن قرار گرفته ایم، نشان دهنده اعتماد به نفس متعادل ماست.

خانم کجوری در ادامه افزودند:پی ریزی و رشد اعتماد به نفس در انسان از دوران نوزادی شروع می شود و تابع مراحل مختلفی است که شامل خود فهمی، خوشناسی، خودباوری،خودتوانمندی، حرمت، ابراز خود یا معرفی خود می باشد که در نهایت به اعتماد به نفس کامل منجر می شود. عامل اساسی رشد و ترقی اعتماد به نفس مادر پاسخگوست نه مادر ارضا کننده، که در یکسال اول ایجاد می شود و بعد از آن باید از آن محافظت شود.

در پایان جلسه نیز 12گام به منظور افزایش اعتماد به نفس در کودکان و بزرگسالان آموزش داده شد که مورد استقبال چشمگیر پرسنل دانشگاه قرار گرفت و به پرسش های شرکت کنندگان پاسخ داده شد .