معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

اخبار مشاوره

به همت معاونت محترم فرهنگی و دانشجویی و اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان روز سه شنبه مورخ 21 اردیبهشت ماه   كارگاه آموزشی شكست عاطفی و افت تحصیلی با سخنرانی استاد برجسته كشوری آقای دكتر مرتضی علی بیگ دكترای تخصصی روانشناسی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی اصفهان برگزار گردید.

بخش اول این کارگاه با حضور دانشجویان در تالار بعثت دانشگاه آغاز گردید.

دكتر مرتضی علی بیگ در کارگاه خود در خصوص نشانگان ضربه عشقی ، برون رفت از شكست عشقی ، ارزیابی خود ، روانشناسی مثبت، هیجانات و عوامل شناختی با دانشجویان سخن گفتند.

نکات جدید و جالب این کارگاه که طی مثال های ظریف به دانشجویان ارائه گردید مورد استقبال آنان واقع شد.

بخش دوم کارگاه در راستای دانش افزایی اساتید مشاور در زمینه پیشگیری از افت تحصیلی با حضور اساتید هیئت علمی در سالن نحوی دانشگاه برگزار گردید.

محورهای سخنرانی دکتر علی بیگ روشهای ایجاد انگیزه در دانشجویان ، آسیب شناسی تدریس ، تاب آوری جدید ، روش تدریس مثبت با عنوان "تدریس مبتنی بر روانشناسی مثبت "برگزارگردید که در ادامه اساتید به ارائه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.