معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

اخبار مشاوره

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی:

طبق دستورالعمل اجرایی از سوی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مبنی بر اجرای آیین نامه همتایاران سلامت روان دانشجویان، نشست صمیمانه معاونت فرهنگی و دانشجویی با اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان در تاریخ19خرداد95 برگزار گردید.

در این جلسه سرپرست اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان، خانم الهام دیده روشن به قرائت آیین نامه همتایاران، اهداف، شرایط عضویت و شرح وظایف آنان پرداختند.

در ادامه اعضا، جهت بهبود کیفی این طرح به بحث و تبادل نظر پرداختند.