معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

اخبار مشاوره

به همت معاونت  فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا، اولین جلد از نشریه شادکامی مربوط به اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان رونمایی شد.

این جلسه که با حضور معاون  فرهنگی و دانشجویی آقای دکتر مجید نقدی، اعضای هیات علمی و کارشناسان اداره مشاوره و سلامت روان تشکیل شد، مطالب منتشر شده در این مجله مورد نقد و بررسی قرار گرفت و هر یک از اعضا جهت ارتقای مطالب نشریه نظرات و پیشنهادات خود را ارائه دادند.

در ادامه نیز مقرر گردید شماره آتی این نشریه در کمیته تخصصی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.