معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

فرهنگی

ارسال پیام

مدیریت فرهنگی

مدیریت امور فرهنگی:

نام ونام خانوادگی: سرکار خانم دکتر افسانه قاسمی
سمت : مدیر امور فرهنگی دانشگاه علوم پزشكی فسا

 

کارکنان امور فرهنگی:

خانم خدیجه خیراتی : سرپرست اداره تعالی فرهنگی و فوق برنامه
آقای علی اکبر رشیدی : سرپرست اداره قرآن و عترت دانشگاه
خانم فاطمه زارعی: مسئول روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی 
كارشناس فرهنگی
خانم طاهره اردیبهشت : كارشناس فرهنگی
آقای مجتبی فیروزی : دبیر شورای فرهنگی
كارشناس ناظر بر نشریات دانشگاهی
خانم فاطمه پاكپور فسایی : مسئول دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی
خانم شعله قاسم پورد : كارشناس شورای انضباطی
 آدرس:فسا-میدان ابن سینا-دانشگاه علوم پزشكی فسا  تلفن:53316308-071
 ایمیل:  دورنگار:53316308-071