معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

فرهنگی

کانون های فرهنگی

معرفی

معرفی  كانونهای دانشجویی : كانونهای فرهنگی دانشجویان به منظور پاسخگویی به نیازهای متنوع و رشد خلاقیت های فرهنگی دانشجویان ، سامان بخشیدن به خواسته ها و تلاشهای خود انگیخته فرهنگی ، هنری، اجتماعی دانشجویی ، حمایت  و هدایت این گروه ازفعالیتها در جهت نیل به ارزشهای ...