معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

فرهنگی

کانون های فرهنگی

 كانونهای دانشجویی :

كانونهای فرهنگی دانشجویان به منظور پاسخگویی به نیازهای متنوع و رشد خلاقیت های فرهنگی دانشجویان ، سامان بخشیدن به خواسته ها و تلاشهای خود انگیخته فرهنگی ، هنری، اجتماعی دانشجویی ، حمایت  و هدایت این گروه ازفعالیتها در جهت نیل به ارزشهای متعالی اسلامی ، ارتقاء سطح همكاری جمعی در امور دانشگاه ، تأسیس و تقویت نهادهای مدنی و غیردولتی و قانونمندی حوزه فعالیتهای فرهنگی دانشجویان بر اساس آئین نامه مدون در دانشگاه ها فعالیت می نماید.