معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

فرهنگی

کانون های فرهنگی

فرم عضویت در كانون هنر

فرم عضویت در كانون هنر فرم عضویت در كانون هنر

اعضای شورای مرکزی

اعضای شورای مرکزی اعضای شورای مركزی كانون هنر   اعضای شورای مرکزی کانون هنر به شرح ذیل مشخص گردیدند: آقای عقیل افشار: رشته علوم آزمایشگاهی91  دبیر كانون آقای غلامرضا بوگری : رشته علوم آزمایشگاهی92 خانم بهاره پرستار : رشته اتاق عمل92 خانم فرزانه ...