معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

فرهنگی

کانون های فرهنگی

اعضای شورای مركزی كانون هنر

 

اعضای شورای مرکزی کانون هنر به شرح ذیل مشخص گردیدند:

آقای عقیل افشار: رشته علوم آزمایشگاهی91  دبیر كانون
آقای غلامرضا بوگری : رشته علوم آزمایشگاهی92
خانم بهاره پرستار : رشته اتاق عمل92
خانم فرزانه خسروی : رشته علوم آزمایشگاهی92
آقای فریبرز سینایی : رشته فوریت92
خانم یگانه فیضی : رشته علوم آزمایشگاهی92
خانم سیده عاطفه هاشمی : رشته اتاق عمل92