معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

فرهنگی

کانون های فرهنگی

کانون قرآن و عترت

کانون قرآن و عترت اساسنامه كانون قرآن و عترت   اعضای شورای مركزی كانون قران و عترت انتخابات کانون قرآن و عترت در تاریخ 24/9/93 برگزار گردید که پس از شمارش آرا اعضای شورای مرکزی این کانون به شرح ذیل مشخص گردیدند: 1- ابراهیم اکرمی 2- سیده زهرا عباسی 3- نیلوفر عابدین ...