معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

فرهنگی

کانون های فرهنگی

معرفی کانون عفاف و حجاب پرنیان

معرفی کانون عفاف و حجاب پرنیان اهداف کانون عفاف و حجاب پرنیان : ترویج و آموزش فرهنگ عفاف در محیط دانشگاه کار بر روی مسئله حجاب با هدف تبیین ضرورت حجاب، ارائه شناختی صحیح از حجاب، آسیب شناسی پیامدهای عدم رعایت حجاب بررسی گسترده عفاف و ترویج و نهادینه کردن این فرهنگ ناب در محیط ...