معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

  • حضور معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در ایرناحضور معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در ایرنا
  • حضور معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در ایرناحضور معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در ایرنا
  • حضور معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در ایرناحضور معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در ایرنا
  • حضور معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در ایرناحضور معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در ایرنا
  • حضور معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در ایرناحضور معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در ایرنا
  • حضور معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در ایرناحضور معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در ایرنا
  • حضور معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در ایرناحضور معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در ایرنا

دکتر محمدرضا فراهانی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت روز دوشنبه با محمد خدادی مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی دیدار و گفت و گو کرد.