معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

  • اجلاس معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی - مهرماه ۹۵ - مشهد مقدساجلاس معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی - مهرماه ۹۵ - مشهد مقدس
  • اجلاس معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی - مهرماه ۹۵ - مشهد مقدساجلاس معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی - مهرماه ۹۵ - مشهد مقدس
  • اجلاس معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی - مهرماه ۹۵ - مشهد مقدساجلاس معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی - مهرماه ۹۵ - مشهد مقدس
  • اجلاس معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی - مهرماه ۹۵ - مشهد مقدساجلاس معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی - مهرماه ۹۵ - مشهد مقدس
  • اجلاس معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی - مهرماه ۹۵ - مشهد مقدساجلاس معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی - مهرماه ۹۵ - مشهد مقدس
  • اجلاس معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی - مهرماه ۹۵ - مشهد مقدساجلاس معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی - مهرماه ۹۵ - مشهد مقدس
  • اجلاس معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی - مهرماه ۹۵ - مشهد مقدساجلاس معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی - مهرماه ۹۵ - مشهد مقدس
  • اجلاس معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی - مهرماه ۹۵ - مشهد مقدساجلاس معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی - مهرماه ۹۵ - مشهد مقدس
  • اجلاس معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی - مهرماه ۹۵ - مشهد مقدساجلاس معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی - مهرماه ۹۵ - مشهد مقدس

اجلاس معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ، چهارشنبه هفتم مهرماه در حاشیه مرحله نهایی بیست و یکمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مقدس برگزار شد.