معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

اولین جلسه کمیته ناظربرنشریات دانشگاهی در سال جدید تحصیلی برگزارگردید.

در ابتدای جلسه دکتر مجید نقدی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ضمن معارفه سرپرست جدید دفتر نهاد دانشگاه، حجه الاسلام عابدی گزارشی از فعالیت های گذشته و حال کمیته ارائه داد.

در ادامه دکتر افسانه قاسمی مدیر فرهنگی دانشگاه ضمن معرفی نشریات دانشگاه، چالشهای موجود در حوزه نشریات را بیان کرد.

سپس سرپرست دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه حجه الاسلام عابدی پیرامون ایجاد فضای مناسب فرهنگی حسب فرمایشات مقام رهبری، راهبرد فرهنگی و نحوه انتقال پیام در حوزه نشریات نکاتی ابراز داشت.

گفتنی است در این جلسه با تقاضای تغییرصاحب امتیازی ، مدیر مسئولی و سردبیری یکی از نشریات فعال دانشجویی موافقت به عمل آمد.