معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

به گزارش مف دا- فسا:

پس از تبلیغات کاندیداهای دانشجویان جهت انتخابات انجمن علمی پزشکی، روز دوشنبه مورخ 10 آبان ماه1395، انتخابات در سالن امتحانات دانشگاه برگزار شد.

در این انتخابات دانشجویان پزشکی ورودی های 89، 90، 91، 92، 93، 94، 95 شرکت داشتند.

پس از پایان زمان رای گیری، با در نظر گرفتن حفاظت انتخابات، آرا شمارش شد و آقای علی نعمتی با بالاترین رای ، آقای عرفان قنبری، آقای علی خرمندار، آقای معین اسکندری، خانم نسترن صمیمی، آقای علی شهیدی و آقای علی داوودی به عنوان انجمن علمی دانشجویان پزشکی انتخاب شدند.