معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

  • دومین گزارش تصویری از حضور وزیر محترم بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی فسادومین گزارش تصویری از حضور وزیر محترم بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی فسا
  • دومین گزارش تصویری از حضور وزیر محترم بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی فسادومین گزارش تصویری از حضور وزیر محترم بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی فسا
  • دومین گزارش تصویری از حضور وزیر محترم بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی فسادومین گزارش تصویری از حضور وزیر محترم بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی فسا
  • دومین گزارش تصویری از حضور وزیر محترم بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی فسادومین گزارش تصویری از حضور وزیر محترم بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی فسا
  • دومین گزارش تصویری از حضور وزیر محترم بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی فسادومین گزارش تصویری از حضور وزیر محترم بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی فسا
  • دومین گزارش تصویری از حضور وزیر محترم بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی فسادومین گزارش تصویری از حضور وزیر محترم بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی فسا
  • دومین گزارش تصویری از حضور وزیر محترم بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی فسادومین گزارش تصویری از حضور وزیر محترم بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی فسا