معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

  • سومین گزارش تصویری از بازدید مقام عالی وزارت از غرفه های دانشگاه علوم پزشکی فساسومین گزارش تصویری از بازدید مقام عالی وزارت از غرفه های دانشگاه علوم پزشکی فسا
  • سومین گزارش تصویری از بازدید مقام عالی وزارت از غرفه های دانشگاه علوم پزشکی فساسومین گزارش تصویری از بازدید مقام عالی وزارت از غرفه های دانشگاه علوم پزشکی فسا
  • سومین گزارش تصویری از بازدید مقام عالی وزارت از غرفه های دانشگاه علوم پزشکی فساسومین گزارش تصویری از بازدید مقام عالی وزارت از غرفه های دانشگاه علوم پزشکی فسا
  • سومین گزارش تصویری از بازدید مقام عالی وزارت از غرفه های دانشگاه علوم پزشکی فساسومین گزارش تصویری از بازدید مقام عالی وزارت از غرفه های دانشگاه علوم پزشکی فسا
  • سومین گزارش تصویری از بازدید مقام عالی وزارت از غرفه های دانشگاه علوم پزشکی فساسومین گزارش تصویری از بازدید مقام عالی وزارت از غرفه های دانشگاه علوم پزشکی فسا
  • سومین گزارش تصویری از بازدید مقام عالی وزارت از غرفه های دانشگاه علوم پزشکی فساسومین گزارش تصویری از بازدید مقام عالی وزارت از غرفه های دانشگاه علوم پزشکی فسا
  • سومین گزارش تصویری از بازدید مقام عالی وزارت از غرفه های دانشگاه علوم پزشکی فساسومین گزارش تصویری از بازدید مقام عالی وزارت از غرفه های دانشگاه علوم پزشکی فسا