معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

در این جلسه بعد از معرفی نمایندگان جدید مدیران مسئول در کمیته ناظر ، تقاضا های رسیده به کمیته مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مجوز یک فقره نشریه جدید با عنوان " به علاوه جراح" به صاحب امتیازی انجمن علمی تکنولوژی جراحی صادر گردید.

درادامه ، طبق روال مرسوم یک فقره بروشور ، یک فقره ویژه نامه و یک فقره نشریه مورد نقد ، بررسی و ارزیابی قرار گرفت .

در پایان نیز برنامه ریزی لازم جهت حضور فعال آثار دانشجویان در جشنواره تیتر 10 و همچنین کارگاه مقدماتی نشریه نگاری توسط اعضاء انجام گردید.