معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

  • به همت تشکل بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا،تریبون آزادبه همت تشکل بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا،تریبون آزاد" اگر من رئیس دانشگاه بودم " برگزار شد
  • به همت تشکل بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا،تریبون آزادبه همت تشکل بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا،تریبون آزاد" اگر من رئیس دانشگاه بودم " برگزار شد
  • به همت تشکل بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا،تریبون آزادبه همت تشکل بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا،تریبون آزاد" اگر من رئیس دانشگاه بودم " برگزار شد
  • به همت تشکل بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا،تریبون آزادبه همت تشکل بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا،تریبون آزاد" اگر من رئیس دانشگاه بودم " برگزار شد
  • به همت تشکل بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا،تریبون آزادبه همت تشکل بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا،تریبون آزاد" اگر من رئیس دانشگاه بودم " برگزار شد
  • به همت تشکل بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا،تریبون آزادبه همت تشکل بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا،تریبون آزاد" اگر من رئیس دانشگاه بودم " برگزار شد
  • به همت تشکل بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا،تریبون آزادبه همت تشکل بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا،تریبون آزاد" اگر من رئیس دانشگاه بودم " برگزار شد
  • به همت تشکل بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا،تریبون آزادبه همت تشکل بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا،تریبون آزاد" اگر من رئیس دانشگاه بودم " برگزار شد

به گزارش مف دا- فسا:

تریبون آزاد " اگر من رئیس دانشگاه بودم" به همت تشکل بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا در تالار بعثت دانشگاه با حضور مسئولین ، اساتید و دانشجویان دانشگاه برگزار شد.

در این برنامه هر دانشجو طبق زمان مشخص به بیان نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود پرداخت و دکتر علیرضا عسکری رئیس دانشگاه علوم پزشکی فسا به سوالات و مطالبات دانشجویان پاسخ داد.

گفتنی است در برنامه مذکور، چهار تن از دانشجویان پسر و دو تن از دانشجویان دختر خواستار صحبت در تریبون آزاد بودند.