معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

  • تریبون آزاد تریبون آزاد " اگر من رئیس دانشگاه بودم " در قاب تصویر
  • تریبون آزاد تریبون آزاد " اگر من رئیس دانشگاه بودم " در قاب تصویر
  • تریبون آزاد تریبون آزاد " اگر من رئیس دانشگاه بودم " در قاب تصویر
  • تریبون آزاد تریبون آزاد " اگر من رئیس دانشگاه بودم " در قاب تصویر
  • تریبون آزاد تریبون آزاد " اگر من رئیس دانشگاه بودم " در قاب تصویر
  • تریبون آزاد تریبون آزاد " اگر من رئیس دانشگاه بودم " در قاب تصویر
  • تریبون آزاد تریبون آزاد " اگر من رئیس دانشگاه بودم " در قاب تصویر

در این برنامه هر دانشجو طبق زمان مشخص به بیان نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود پرداخت و دکتر علیرضا عسکری رئیس دانشگاه علوم پزشکی فسا به سوالات و مطالبات دانشجویان پاسخ داد.

گفتنی است در برنامه مذکور، چهار تن از دانشجویان پسر و دو تن از دانشجویان دختر خواستار صحبت در تریبون آزاد بودند.