معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

  • نمایشگاه جشنواره فرهنگی کانون هنر دانشجویی دانشگاه در قاب تصویر 1نمایشگاه جشنواره فرهنگی کانون هنر دانشجویی دانشگاه در قاب تصویر 1
  • نمایشگاه جشنواره فرهنگی کانون هنر دانشجویی دانشگاه در قاب تصویر 1نمایشگاه جشنواره فرهنگی کانون هنر دانشجویی دانشگاه در قاب تصویر 1
  • نمایشگاه جشنواره فرهنگی کانون هنر دانشجویی دانشگاه در قاب تصویر 1نمایشگاه جشنواره فرهنگی کانون هنر دانشجویی دانشگاه در قاب تصویر 1
  • نمایشگاه جشنواره فرهنگی کانون هنر دانشجویی دانشگاه در قاب تصویر 1نمایشگاه جشنواره فرهنگی کانون هنر دانشجویی دانشگاه در قاب تصویر 1
  • نمایشگاه جشنواره فرهنگی کانون هنر دانشجویی دانشگاه در قاب تصویر 1نمایشگاه جشنواره فرهنگی کانون هنر دانشجویی دانشگاه در قاب تصویر 1
  • نمایشگاه جشنواره فرهنگی کانون هنر دانشجویی دانشگاه در قاب تصویر 1نمایشگاه جشنواره فرهنگی کانون هنر دانشجویی دانشگاه در قاب تصویر 1
  • نمایشگاه جشنواره فرهنگی کانون هنر دانشجویی دانشگاه در قاب تصویر 1نمایشگاه جشنواره فرهنگی کانون هنر دانشجویی دانشگاه در قاب تصویر 1
  • نمایشگاه جشنواره فرهنگی کانون هنر دانشجویی دانشگاه در قاب تصویر 1نمایشگاه جشنواره فرهنگی کانون هنر دانشجویی دانشگاه در قاب تصویر 1
  • نمایشگاه جشنواره فرهنگی کانون هنر دانشجویی دانشگاه در قاب تصویر 1نمایشگاه جشنواره فرهنگی کانون هنر دانشجویی دانشگاه در قاب تصویر 1

دکتر مجید نقدی معاون فرهنگی و دانشجویی : در این چنین نمایشگاه هایی آثار اساتید ،کارکنان و دانشجویان این دانشگاه جمع آوری شده و باعث افتخار است که به جشنواره فرهنگی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور که میزبانی آن را وزارت بهداشت بر عهده دارد، راه می یابد.