معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

به گزارش مف دا- فسا:

جلسه کمیته ناظربر نشریات دانشگاه در محل دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی برگزار گردید.

در این جلسه تعداد دو فقره تقاضای تغییر صاحب امتیازی نشریه هفت خوان دانشجویی و تغییر مدیر مسئولی و سر دبیری نشریه باران مورد رسیدگی و موافقت قرار گرفت.

در ادامه بررسی محتوایی نشریات انجام شد و تعداد دو فقره نشریات شادکامی و یک یک پنج مورد ارزیابی و نقد واقع گردید.