معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

در راستای ارتقای سطح كیفی جهت تحقق آیین نامه رفتار و پوشش حرفه ای و بسط فرهنگ عفاف و حجاب، روز دوشنبه مورخ 31/01/94 جلسه ای تحت عنوان مزبور در دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی تشكیل شد.

این جلسه كه با حضور معاون فرهنگی و دانشجویی، مدیر امور دانشجویی، مدیر امور فرهنگی و كارشناسان حوزه معاونت برگزار شد، در خصوص اهمیت آیین نامه رفتار و پوشش حرفه ای بحث و تبادل نظر شد.

جناب آقای دكتر مجید نقدی، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه اظهار داشتند: توجه و عملیاتی نمودن آیین نامه رفتار و پوشش حرفه ای از اهمیت ویژه ای برخوردار است.لذا ارائه پیشنهادات جهت عمل به آیین نامه باید مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه جلسه اعضا به بیان نظرات خود پرداختند و مقرر گردید این آیین نامه به صورت جامع و همگانی در سطح دانشگاه اجرا گردد.

راهكارهای اساسی در جلسات بعدی مطرح می شود