معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی، این جلسه که با حضور اعضاء محترم کمیته برگزار گردید با تغییر مدیر مسئول و سر دبیر نشریه یادگار نرگس موافقت گردید و آقای محمد نجاتی بعنوان مدیر مسئول و سردبیر جدید این نشریه به صاحب امتیازی بسیج دانشجویی دانشگاه برگزیده شدند.

پیش از این خانم مهشید احمدی عضو دانشجویی کمیته ناظربر نشریات دانشگاه مسئولیت مدیر مسئولی وسر دبیری نشریه یادگار نرگس را برعهده داشتند همچنین در این جلسه در خصوص برگزاری کارگاه نشریات در محل دانشگاه  برای  اولین بار بحث وتبادل نظر بعمل آمد وتصمیماتی در این خصوص اتخاذ گردید. 
درادامه جلسه ، موضوع برگزاری کارگاه آموزشی نشریات که  برای اولین بار مجوز آن به صورت شفاهی از سوی کارشناس محترم وزارت متبوع استعلام گردیده است مطرح و مقرر گردید براساس توا نمندی اعضای کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه و اساتید حاضر درسطح شهرستان ، کارگاه  مزبور توسط معاونت فرهنگی و دفتر نهاد رهبری در دانشگاه برگزار شود. در ادامه ، بحث وتبادل نظر پیرامون موضوع به عمل آمد و تقسیم وظیفه برگزاری کارگاه توسط معاونت فرهنگی و دفتر نهاد دانشگاه و براساس طرح درس و سر فصل های پیشنهادی به دریافت مستندات موکول گردید.