معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی:

اولین جلسه شورای مركزی كانون هنر روز چهارشنبه مورخ 5/9/1393، با حضور اعضای كانون برگزار شد.

در این جلسه افراد حاضر به بررسی آیین نامه و اساسنامه ی مربوط به كانون هنر پرداختند، سپس در خصوص اهم فعالیت ها و تقسیم وظایف، مطالبی مطرح گردید.

اعضای شورای مركزی به این نتیجه رسیدند با توجه به ورود به ایام امتحانات برنامه ای  ویژه به دانشجویان ارائه نمایند.