معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

جلسه شورای فرهنگی، روز دوشنبه مورخ 20 آبان ماه، با حضور معاون دانشجویی فرهنگی، نماینده نهاد رهبری، مدیریت فرهنگی و دبیران کانون ها و تشکل های دانشجویی دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه دبیران کانون ها و تشکل ها برنامه های پیشنهادی خود را مطرح نمودند ومورد بحث و بررسی قرار گرفت.