معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

اسامی رابطین فرهنگی

رشته پزشکی

 سال2 :آقای پویا عزیزی                                
سال3:خانم حدیقه                                       
سال4:آقای مرتضی كرمی منش  
                  
رشته هوشبری

 سال2:آقای حمیدرضا ثابت                        
سال3:خانم سیده فرزانه حسینی             
سال4 :خانم فاطمه زارعی                            

رشته اتاق عمل

 سال2:آقای نادری                          

سال3:خانم مرادی                       

سال4 :آقای كشتكار                    

رشته پرستاری

 سال2:آقای محمدرضاشیوخی    
سال3:خانم بشیری                   
سال4 :آقای قربانی  
                 
رشته علوم آزمایشگاهی

 سال2:آقای عباس شاهی           
سال3:سعید غلامی                    
سال4 :احسان مسجدی 
             
رشته بهداشت

خانم سعیده زارع                      

رشته فوریتهای پزشكی
آقای محمد ابراهیمی