معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

در این نشست که با حضور ریاست و معاون دانشجویی – فرهنگی دانشگاه، مدیران روابط عمومی ، فرهنگی ، شورای انضباطی ، دبیران کانون ها و تشکل های دانشجویی برگزار شد ، اهم برنامه های فرهنگی و دانشجویی در مهرماه وآبان ماه مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

دکتر علیرضا عسکری ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا به اقدامات صورت گرفته در دانشگاه جهت رفاه دانشجویان از جمله کتابخانه وقرائت خانه 24 ساعته ، سلف سرویس مرکزی ، تعمیر و تجهیز اساسی خوابگاه ها اشاره نمودند واز دبیران تشکل ها خواست که بعنوان رابطین فرهنگی، این اقدامات را به اطلاع سایر دانشجویان برسانند .

وی همچنین با توجه به شروع بکار دولت جدید گفت :امیداواریم شاهد پویایی هرچه بیشتر فعالیت های دانشجویی در سطح دانشگاه باشیم.

دکتر مجید نقدی معاون دانشجویی  و فرهنگی دانشگاه ابراز داشتند: تشکل ها و کانون ها بازوان اصلی معاونت دانشجویی - فرهنگی در برنامه ریزی و اجرای فعالیت فرهنگی می باشند .

درادامه دبیران كانونها و تشکل های دانشجویی به بیان دغدغه ها و نقطه نظرات خود را در خصوص فعالیت های فرهنگی پرداختند.